Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: december 2004

Dinsdag 21 december 2004

De laatste vergadering voor het kerstreces bevat zoals gewoonlijk een aantal wetsvoorstellen die met ingang van 1 januari moeten in gaan. Zoals de noclaim-korting van de ziekenfondspremie en het intrekken van de Zalmsnip. Over deze laatste kwestie voer ik het woord. Ik ben behoorlijk kwaad, want als enige heb ik een schriftelijke inbreng geleverd, die door minister Remkes uiterst belabberd is beantwoord. De commissie Binnenlandse Zaken steunt mijn kritiek, maar wil helaas niet zo ver gaan om een tweede schriftelijke ronde mogelijk te maken. Dat zou namelijk betekenen dat het wetsvoorstel niet per 1 januari in kan gaan en dat risico willen CDA, VVD en D66 niet nemen. Opvallend is trouwens dat de coalitiepartijen niet meedoen aan het debat; wel de oppositiepartijen. Daardoor ontlopen zij de discussie en dat is niet best. Remkes krijgt het wel voor zijn kiezen, maar weet tegelijkertijd dat hij het wel zal redden. Toch maakt hij een aangeslagen indruk, maar dat zal ongetwijfeld meer te maken hebben met het feit dat hij de laatste weken als aangeslagen wil rond het Binnenhof doolt. Klik hier voor mijn inbreng.

De  motie van de gehele oppositie over het grijs kenteken komt vandaag in stemming (zie vorige week). Het email-verzet van de grijze rijders aan het adres van CDA en VVD heeft niet het beoogde resultaat. Zij stemmen Ėmet D66- tegen de motie.

Bij de ingekomen post zat een fors pakket: een integrale herdruk van de Statenbijbel uit 1657, Ďmet bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsení. Ruim 1600 blz. tekst, indertijd vertaald op kosten van de Staten-Generaal (van de scheiding tussen Kerk en Staat had toen niemand ooit gehoord) en nu met een bede aangeboden door de Gereformeerde Bijbelstichting. Ik hoef me de komende kerstdagen niet te vervelen.

Dinsdag 14 december 2004  

Vandaag was er nogal wat opwinding -niet zozeer in de Eerste Kamer, want daar windt men zich niet zo snel op- in den lande over de bijlage van de Volkskrant met het Bernhard-interview. Toevallig belandt er vandaag ook een schrijven van Balkenende over de  normen- en waardendiscussie in mijn postvak.

'Veel van de vorming rond waarden en normen gebeurt in het gezin'  aldus de premier. En wat lees ik in het Bernhard-interview? De man bekent twee buitenechtelijke kinderen te hebben. Moet-ie natuurlijk allemaal zelf weten, maar voor de godvrezende Oranjeklant toch wel een gruwel.

'Respect voor elkaars waarden en opvattingen en voor de voor allen geldende normen moeten het gedrag bepalen' aldus hoofdcommissaris Balkenende van de normen en waardenpolitie.

In het interview komt een man aan bod die lak heeft aan geldende normen. Of het nu om de Lockheed affaire gaat, zijn geringschattende uitlatingen over de parlementaire democratie of het uitgangspunt dat de onafhankelijke rechter oordeelt over schuld en boete.

Het is een ongekend staaltje van zelfkastijding dat verreweg de meeste politici zo door het postume stof gaan voor een man die zelf de grootse minachting had voor het politieke bedrijf.

Als het koninklijk huis in beeld komt is, heerst de angst en bloeit het lakeiengedrag. In plaats van de leden van het koninklijk huis aan de gouden ketenen van de ministeriŽle verantwoordelijkheid te houden en de regering hier ten volle op aan te spreken glijdt het parlement af naar een niveau waarmee in vergelijking de jaarvergadering van oranjeverenigingen nog een verademing bij is.

Nog even en Nederland is een constitutionele bananenmonarchie!

Verder stond er vanmorgen staat de grondwet op de agenda. Wat is het geval? Er liggen drie grondwetswijzigingen bij de senaat in tweede lezing. Elke grondwetswijziging moet twee keer door Tweede - en Eerste Kamer worden geloodst. De eerste keer is een gewone meerderheid voldoende, de tweede keer is een tweederde meerderheid nodig. En tussen de twee lezingen moeten er verkiezingen zijn gehouden, want de tweede lezing moet door 'de nieuwe Tweede Kamer worden behandeld, zo verlangt artikel 137 van de grondwet. En over dat laatste punt ging nu de discussie. Collega Jurgens ontdekte dat de tweede lezing door de Tweede Kamer  pas werd behandeld op het moment dat 'de nieuwe Tweede Kamer' (nl. die van de verkiezingen van mei 2002) alweer vervangen was door een nog nieuwere, nl. die van de verkiezingen van januari 2003. En dat zou in strijd zijn met de tekst van de grondwet. Dit leidde tot de nodige brieven tussen senaat en minister, een advies van de Raad van State en uiteindelijk dit debat, omdat het kabinet van mening is dat er niet in strijd met de grondwet is gehandeld. In het debat werd die interpretatie door een meerderheid gesteund -niet toevallig de coalitiepartijen- maar enig ongemak zat er wel bij iedereen, uitgezonderd de VVD die het hele debat 'niet relevant' vond. Maar er wel aan meedeed. Resultaat van alles is wel dat de regering heeft toegezegd dat voortaan onmiddellijk na verkiezingen en installatie van een nieuwe Tweede Kamer de wetsvoorstellen voor een grondwetswijziging in tweede lezing onmiddellijk door de regering naar de Kamer zullen worden doorgestuurd.

Aan de orde waren ook de FinanciŽle Beschouwingen. Veel aandacht ging uit naar de afschaffing van het grijs kenteken voor particulieren. Dit kentekent heeft een beduidend lagere belasting dan een normaal kenteken. Bedrijfsauto's maken er gebruik van, maar sinds jaar en dag ook particulieren, zij het dat hun auto er dan wel als een bedrijfsauto moet uitzien. De afschaffing heeft tot veel woedende reacties geleid, ook al omdat staatssecretaris Joop Wijn (CDA) heeft gesuggereerd dat particulieren met een grijs kenteken zo'n beetje half-illegaal bezig waren, terwijl het altijd is toegestaan.

Onze woordvoerder, Tof Thissen, heeft tijdens het debat het volgende naar voren gebracht:

Het debat over het grijs kenteken heeft tot grote beroering in het land heeft geleid. Grote beroering bij mensen die jaren geleden, weliswaar onbedoeld, gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die het kabinet consequent heeft gelaten.

Aanvankelijk was het grijs kenteken bedoeld voor ondernemend Nederland, maar particulieren hebben ook van die mogelijkheid gebruik kunnen maken. De overheid heeft dat gestimuleerd door het te gedogen.

Het punt is dat deze groep heel hard wordt getroffen door het per 1 juli aanstaande onmogelijk te maken, terwijl het voor ondernemers in stand blijft. Wij zijn niet voor een grijs kenteken; niet voor ondernemers en ook niet voor particulieren. Wij zijn er wel voor om de groep die er jarenlang gebruik van heeft kunnen maken, die forse investeringen heeft gedaan en nu een groot deel van die investeringen als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen, geleidelijk te laten wennen aan het nieuwe regime van wegenbelasting. Wij hebben een periode van drie jaar voor ogen. Wij houden een motie achter de hand om dat te vragen.

Wij zijn er zeer voor om naast het grijs kenteken, dat straks afgeschaft is, en het geel kenteken dat de meeste van ons hebben, een groen kenteken in te voeren om te stimuleren dat auto's gaan rijden op biogassen of met een zeer zuinige motor en met brandstof die niet extra vervuilend is. Hoe staat de staatssecretaris hier tegenover?

De huidige groep mensen die gebruikmaakt van het grijs kenteken, voelt zich wat besmuikt door de wijze waarop er in de publieke opinie, ook door leden van dit kabinet, over gesproken is, alsof men illegaal gebruik heeft gemaakt van een mogelijkheid. Ik denk dat de staatssecretaris daar krachtig afstand van moet nemen, want deze mensen hebben gewoon gebruikgemaakt van de mogelijkheid die werd geboden door de mazen in de regeling, terwijl opeenvolgende kabinetten daar niet tegen zijn opgetreden. Ik vind dat de staatssecretaris een ereschuld heeft om deze mensen gedurende drie jaar, enigszins gestaffeld afgebouwd, te compenseren.

Staatssecretaris J. Wijn heeft wel aan de Eerste Kamer toegezegd dat alle gehandicapten die zijn aangewezen op vervoer met een bestelbusje hun grijze kenteken mogen houden. Dit geldt ook voor gehandicapten die een opvouwbare rolstoel hebben.

Maar van een overgangsregeling voor alle bezitters van een grijs kenteken wilde Wijn niets weten. Vandaar dat PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie een motie indienden de regering ertoe te bewegen een redelijke overgangsregeling te treffen voor de bezitters van een grijs kenteken. Om deze motie aangenomen te krijgen is nog steun van CDA of VVD nodig.

Volgende week dinsdag 20 december a.s. komt de motie in stemming.

Dinsdag 7 december 2004 

Vandaag heeft het parlementaire leven weer zijn gewone gang gekregen. Gelukkig was de periode van niets doen n.a.v. het overlijden van Prins Bernhard beperkt gebleven tot de dagen vanaf het overlijden tot de Verenigde Vergadering van beide Kamers die gisteren plaatsvond. Daar ben ik overigens niet heen geweest. Niet zo zeer uit principiŽle republikeinse redenen, maar omdat ik geen respect heb voor noch affiniteit met de oud geworden prins. Zijn daden en uitlatingen in het verre, alsmede in het nabije verleden geven genoeg stof voor deze opvatting. Lockheed, zijn nazi-verleden (natuurlijk voor de oorlog, maar toen had het fascisme in Duitsland ook al genoeg laten zien), zijn minachting voor de parlementaire democratie, zijn toejuichingen aan het adres van winkelpersoneel dat voor eigen rechter speelt enz. Ronduit ergerlijk is de kruiperige sfeer die alom onmiddellijk komt bovendrijven, waarbij een loopje met de geschiedenis wordt genomen en elke kritische geest wordt uitgeschakeld. De toespraak van Balkenende over de prins bijv. was een aanfluiting, als je het door de premier uitgevente normen- en waardenpatroon afzet tegen de levenswandel van Bernhard.

Deze en nog wat andere mijmeringen duiken bij het doorkruizen van de vertrekken van de senaat, waarbij mijn agenda er overigens vrij rustig uitziet. De motie over het erkennen van de Roma en Sinti is in stemming geweest en helaas verworpen (zie vorige week).