Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Inbreng GroenLinks toestemmingswet 

huwelijk Prins Willem Alexander met Maxima Zorreguieta

 wetsvoorstel R1684 

GroenLinks heeft zich bij de laatste toestemmingswetten in commissieverband niet bemoeid met de betreffende wetgeving. Deze terughoudendheid wordt niet ingegeven door bescheidenheid of serviliteit, maar door het feit dat GroenLinks de erfelijke monarchie een overleefde staatsvorm vindt die niet past in de 21ste eeuw. In het geval van het huwelijk van de vermoedelijke troonopvolger Willem Alexander met Maxima Zoreguieta maken wij een uitzondering, omdat binnen de huidige verhoudingen ook niet door GroenLinks ontkend kan worden dat deze wet gebukt gaat onder enige staatsrechterlijke relevantie.

Het huwelijk en Amsterdam

Het huwelijk zal plaatsvinden in Amsterdam. Hebben bijzondere overwegingen ten grondslag gelegen aan deze keuze? Was er sprake van een afweging tussen Den Haag en Amsterdam of was de keuze voor Amsterdam al van meet af aan duidelijk? Waar - en door wie - wordt het burgerlijk huwelijk voltrokken?

In de memorie van toelichting wordt verwezen naar de grondwet. Is de regering met ons van mening dat het grondrecht van demonstratie en vrije meningsuiting ook op 2 februari 2002 in het centrum van Amsterdam moet worden kunnen uitgeoefend?

Is het de regering bekend dat de gemeenteraad van Amsterdam in 2000 heeft besloten de bestuurlijke aanhouding niet langer te zullen toepassen. Erkent de regering dat de gemeenteraad hiertoe het recht heeft en wil de regering toezeggen geen druk op het gemeentebestuur van Amsterdam te zullen uitoefenen teneinde dit besluit weer ongedaan te krijgen?

Wordt de gemeente Amsterdam gecompenseerd voor de kosten van het huwelijk?

Het huwelijk en het Koninklijk Huis, de inburgering en het Nederlanderschap

Wanneer kan de Tweede Kamer een wetsvoorstel tegemoet zien inzake beperking van het aantal leden van het koninklijk huis?

Op grond van de Wet lidmaatschap koninklijk huis diende Maxima Zorreguieta Nederlandse te worden alvorens met Willem Alexander te kunnen trouwen. Nu is het verkrijgen van het Nederlanderschap voor een der partners in veel ‘gemengde’ huwelijken geen sinecure. Jarenlange procedures leiden tot zeer frustrerende situaties. Is er geen sprake van rechtsongelijkheid nu aan Maxima Zorreguieta het Nederlanderschap al op 17 mei 2001 is verleend? Wat is daarop uw oordeel?

Hoe vaak is de laatste 10 jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 10 van de Rijkswet op het Nederlanderschap biedt om in bijzondere gevallen versneld het Nederlanderschap te verlenen? In wat voor gevallen was dat?

Kunnen eventuele kinderen uit het huwelijk volgens de Argentijnse wetgeving pas opteren voor de Argentijnse nationaliteit als zij volwassen zijn? Kunnen de ouders daar ook voor opteren?

Hoe groot is de jaarlijkse uitkering die Maxima Zorreguieta zal ontvangen als de echtgenote van de vermoedelijke troonopvolger?

Acht de regering het wenselijk en verantwoord dat Maxima Zorreguieta als jonge, moderne en onafhankelijke vrouw er de voorkeur aan zou geven om naast, of in plaats van, haar positie als echtelijk verlengstuk van de vermoedelijke troonopvolger een functie in het ‘normale’ maatschappelijke leven te ambiŽren, zoals ze dat gewend was?

De inburgering van Maxima Zorreguieta verloopt voorspoedig als wij de Memorie van Toelichting moeten geloven en staat overigens in een onrechtvaardig en schril contrast met de mogelijkheden die andere buitenlanders die zich in Nederland vestigen hebben om zich in te burgeren. De Memorie van Toelichting meldt dat het college van B&W van Den Haag besloten heeft op basis van artikel 5 lid 2 van de Wet Inburgering Nieuwkomers een inburgeringsprogramma achterwege te laten. Op welke wijze heeft het college onderzocht dat het aannemelijk is dat zij reeds in voldoende mate over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikt? Hoe vaak heeft dit college sinds de invoering van deze wet op grond van dit artikel een dergelijk besluit genomen? Heeft het college bij dit besluit nog lid 3 van artikel 5 toegepast, nl. dat de betrokken nieuwkomer op een nader te bepalen datum alsnog een toets aflegt?

Het huwelijk en de Hervormde gemeente

Het huwelijk vindt plaats in de Hervormde gemeente. Betekent dit dat Maxima Zorreguieta toetreedt tot deze gemeente en uit de Rooms-Katholieke kerk treedt? Zo nee, wat betekent dit voor de keuze van de kerk van de doopplechtigheid van eventuele kinderen uit dit huwelijk?

Heeft de regering zich ingespannen voor een oecumenische huwelijksvoltrekking waarbij zowel hervormde als rooms-katholieke aspecten een rol spelen?

Het huwelijk en de titelatuur

Echtgenotes kunnen er voor kiezen de eigen (meisjes)naam te houden en te gebruiken. Geldt dit ook voor de toekomstige echtgenoot van de vermoedelijke troonopvolger?

Welke titel(s) zal Maxima Zorreguieta na de eventuele troonsbestijging van Willem Alexander gaan krijgen? Ligt het niet voor de hand dat Maxima Zoreguieta na de eventuele troonsbestijging van Willem Alexander in aanmerking komt voor de titel prinses aangezien de echtgenoten van de achtereenvolgende koninginnen altijd prins zijn genoemd? Moet zulks ook niet bij wet geregeld worden, zodat alleen het staatshoofd de titel koning(in) kan dragen?

De kwestie Zorreguieta

Over de kwestie van de vader van Maxima Zorreguieta heeft de regering in een eerdere fase verslag gedaan en hierover heeft vervolgens een debat in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Enkele aspecten van deze kwestie zijn voor ons ook in het kader van deze toestemmingswet van belang.

Kan de regering meedelen, nu de genoemde vader afwezig zal zijn, welke leden van de familie Zorreguieta wel bij of tijdens de huwelijksplechtigheden in Nederland zullen zijn, of daartoe het voornemen hebben? Indien dit niet het geval is, is de regering dan bereid de Staten Generaal daarover in te lichten zodra dit wel bekend is?

Kan de regering de juistheid bevestigen, dan wel ontkennen, van de berichten over de aankoop van een woning door de vader van Maxima Zorreguieta in Nederland? Is de regering bereid aan te geven met welk doel deze woning is gekocht?

Heeft de regering zich beraden op de toekomstige rol van de vader van Maxima Zorreguieta in Nederland? Is de regering met ons van mening dat de vader van Maxima Zorreguieta niet gewenst is bij andere officiele gelegenheden die het koninklijk huis betreffen?

Heeft de regering bij het antecedentenonderzoek van Jorge Zorreguieta ook betrokken het feit dat deze voorzitter is van de Baskische vereniging in ArgentiniŽ en heeft de regering onderzocht of deze verenigingen contacten onderhoud met Baskische afscheidings-bewegingen, zoals bijvoorbeeld de ETA? Wat is uit bedoeld onderzoek naar voren gekomen, en welke invloed heeft dit gehad op het oordeel ten aanzien van de toekomstige positie van de vader?

Heeft de regering zich rekenschap gegeven van het feit dat ten aanzien van het verleden van de vader van Maxima Zorreguieta ook in de toekomst nog nieuwe gegevens bekend zouden kunnen worden, die een smet kunnen werpen op de koninklijke familie en/of op de positie van de Nederlandse regering? Op welke wijze meent de regering zich te moeten voorbereiden op deze eventualiteit?