Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

De Raad van Europa, Democratie en Monarchie

 

In de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, die eind april 2005 bijeenkwam in Straatsburg, heeft Leo Platvoet (Eerste Kamerlid GroenLinks), daarbij ondersteund door 19 andere leden van de Raad van Europa, een Ďmotion for a resolutioní ingediend m.b.t. tot de gespannen relatie tussen monarchie en democratie. De motie vraag de Raad van Europa de staatkundige positie van de elf monarchieŽn die Europa (nog) heeft, in kaart te brengen tegen de achtergrond van een kritische stellingname t.o.v. de monarchie, zoals verwoord in de overwegingen van de motie.

 

Motie voor een resolutie

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa overweegt:

Dat elf van de 46 lidstaten van de Raad van Europa de monarchie als staatsvorm hebben;

Dat de koninklijke families in deze monarchieŽn per definitie het staatshoofd van deze lidstaten leveren, waarbij het staatshoofdschap dus een erfelijke functie is;

Dat het staatshoofdschap binnen deze monarchieŽn niet gebonden is aan enige termijn, met als gevolg dat de staatshoofden in een monarchie deze functie decennia lang kunnen uitoefenen;

Dat de functies van het staatshoofd per monarchie kan verschillen; zo is de Nederlandse Koning volgens de grondwet lid van de regering, benoemt en ontslaat de ministers, ondertekent de wetten, en is voorzitter van het belangrijkste adviesorgaan van de regering (de Raad van State); daartegenover heeft de Koning van Zweden uitsluitend ceremoniŽle taken;

Dat monarchieŽn de scheiding tussen Kerk en Staat op de proef stellen: zo bepaalt de Deense grondwet dat de koning evangelisch-luthers is, is de koning van het Verenigd Koninkrijk hoofd van de Anglicaanse Kerk en wordt in Nederland elke wet voorafgegaan door een inleiding, waarin de Koning Ďbij de gratie Godsí de betreffende wet aankondigt;

Dat artikel 25 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties bepaalt: ĎElke burger heeft het recht en dient in de gelegenheid te worden gesteld (Ö) op algemene voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn landí;

Dat staatshoofden in monarchieŽn in veel gevallen de vrijheden ontberen die krachtens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens alle Europeanen toekomen; zo is de vrijheid van godsdienst niet gegarandeerd (artikel 9 EVRM) in die monarchieŽn waar het staatshoofd exclusief ťťn bepaalde godsdienst moet aanhangen, en hebben deze staatshoofden een aanmerkelijke beknotting van hun vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM);

Dat erfelijkheid van het staatshoofdschap strijdig is met het principe dat elke politiek/bestuurlijke functie bereikbaar moet zijn voor iedere ingezetene (non-discriminatiebeginsel) en dat deze functie via een verkiezing (direct dan wel indirect) moet worden ingevuld;

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa benadrukt

Dat de monarchie als staatsvorm op gespannen voet staat met democratische principes, zeker waar het betreft de uitoefening van politieke functies, zoals het lidmaatschap van de regering;

Dat het aanbeveling verdient om de staatkundige positie van de vorstenhuizen in de elf monarchieŽn in Europa in kaart te brengen;

Leo Platvoet