Manifest NKGL

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Manifest Nieuw Kritisch GroenLinks

Tijd voor Úchte verandering in GroenLinks

Wij maken ons al langere tijd zorgen over onze partij GroenLinks. Wij geloven dat groene, linkse en progressieve politiek de enige oplossing is om Nederland en de wereld verder te helpen. Wij vinden dat Groen Links dÚ partij is om hierin een doorslaggevende rol te spelen. Maar veranderingen zijn nodig, zodat GroenLinks haar potentie meer kan waarmaken. De partij heeft in haar 30-jarig bestaan toppen en dalen gekend, zoals vele partijen in het Nederlandse politieke landschap. Dat is echt geen excuus voor de stand van zaken bij GroenLinks.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart jl. was teleurstellend, maar geen verrassing. Natuurlijk, de corona-pandemie was van invloed, maar andere, fundamentele factoren speelden een grote rol. Factoren die al langer onderwerp van kritiek zijn van veel betrokken en actieve leden.

GroenLinks is een koers gaan varen die bepaald wordt door kiezersonderzoeken en een op regeringsdeelname gerichte strategie. Activisme heeft plaatsgemaakt voor bestuurlijke achterkamertjespolitiek. De radicale visie, gestoeld op systeemkritiek, is verdrongen door kortetermijndenken.

GroenLinks is verworden tot een hiŰrarchische partij, waarin een te kleine, weinig diverse groep mensen al te lang de dienst uitmaakt. De creativiteit en deskundigheid van grote groepen leden worden niet benut. Er is nauwelijks sprake van een functionerende partijdemocratie.

Het gebrek aan diversiteit en het ontbreken van een inclusieve partijcultuur is een derde factor. Sommige actieve leden keren de partij zelfs de rug toe, omdat zij zich structureel ongehoord voelen en omdat zij in hun bestaansrecht te weinig verdedigd worden door hun partij.

Zo is het onduidelijk geworden waar GroenLinks voor staat. Daardoor gaat geloofwaardigheid steeds verloren en is de partij vervreemd geraakt van grote groepen die niet worden bereikt.

Wij roepen GroenLinks op om te kiezen voor Duidelijkheid & Daadkracht, Discussie & Democratie, Diversiteit & Dynamiek.

1.         Duidelijkheid & Daadkracht

Kies voor Úcht links, Úcht groen en Úcht inclusief en verbindt deze idealen met elkaar in een intersectionele blik op de samenleving. Maatschappijhervorming moet centraal staan. De klimaatcrisis, de voortwoekerende ongelijkheid en het institutioneel racisme vragen om een structurele aanpak van de vrije markt economie,  de macht van grote bedrijven en financiŰle instellingen en het witte superioriteitsdenken.

Het op papier radicale programma van GroenLinks moet leidend zijn voor vertegenwoordigers op alle niveaus. Houd een rechte rug en durf de agenda weer GroenLinks in te kleuren. Zo wordt de partij herkenbaar voor de mensen waar het om gaat.

1.         GroenLinkse volksvertegenwoordigers moeten concrete voorstellen die tegemoet komen aan behoeften en ervaringen van mensen verbinden met grensverleggende oplossingen en perspectieven bieden.

2.         Stemgedrag moet in lijn liggen met GroenLinkse kernwaarden en radicale programma.

3.         Communiceer helder en pro-actief over de gemaakte politieke keuzes.

4.         Contacten met actie- en belangengroepen moeten structureel worden verbeterd, zodat GroenLinks zich meer open stelt voor wat er buiten de partij aan wensen en verwachtingen leven.

2.         Discussie & Democratie

Een groene, linkse en inclusieve partij kan alleen daadkrachtig en geloofwaardig functioneren als de interne democratie op orde is en gebruik wordt gemaakt van de ruim aanwezige deskundigheid in de partij. De kloof tussen partijtop en leden moet worden verkleind. Inspraak, zeggenschap en kritiek van onderop moeten worden gefaciliteerd. GroenLinkse vertegenwoordigers worden zo uitgedaagd transparant verantwoording af te leggen. Het interne debat, ook op onderwerpen die lastig zijn, is nodig. Discussie mag best schuren en brengt GroenLinks verder.

1.         Het congres biedt weer voldoende ruimte bieden aan de leden om de verantwoordingen van fracties en partijbestuur te bespreken. Maak de procedures en informatievoorziening hierbij transparant en toegankelijk, zodat leden hun controlerende taak goed kunnen uitvoeren.

2.         Tussen de partijtop en de leden moet een structuur/platform/orgaan komen dat de interne partijdemocratie organiseert en stimuleert:  fracties en partijbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en discussies aanzwengelt.

3.         Werkgroepen moeten beter toegerust en ondersteund worden met als doel de deskundigheid in de partij zo te organiseren dat die structureel benut kan worden en ten dienste komt aan binnen- Ún buitenparlementaire activiteiten van GroenLinks. 

4.         Om het tweerichtingsverkeer in de partij weer mogelijk te maken komt er een voor ieder lid toegankelijk internetplatform en wordt het ledenblad met een onafhankelijke redactie in ere hersteld.

3.         Diversiteit & Dynamiek

Voor een diverse partij is een inclusieve cultuur onmisbaar. Dat betekent dat leden de mogelijkheid moeten hebben om te participeren en zich te ontwikkelen in de partij op een manier die bij hen past.

Dat betekent ˇˇk dat GroenLinks verbinding zoekt met actiegroepen, belangenorganisaties en individuen die een bondgenoot kunnen zijn in een gezamenlijke strijd voor dezelfde idealen die GroenLinks heeft. In die gezamenlijke, dynamische strijd tolereert de partij geen uitsluiting, racisme en vreemdelingenhaat.

Op dit vlak is een wereld te winnen en moet er dus nog veel verbeterd worden in de partij. Daarbij moeten groepen in de partij die opkomen voor de gewenste diversiteit een cruciale rol spelen.

Een inclusieve partijcultuur moet leiden tot een inclusieve politiek. Dat moet tot uitdrukking komen in de GroenLinkse visie, programma's Ún personeelsbeleid. Dit betekent dus ook dat mensen die te lang op een positie zitten moeten plaatsmaken voor vernieuwing.

1.         Investeer structureel in diversiteit door doelgerichte scouting en (politieke) talentontwikkeling. Faciliteer diversiteit netwerken in GroenLinks zodat deze hun eigen kracht versterken.

2.         Formuleer kaders en richtlijnen voor alle geledingen binnen GroenLinks die toegankelijkheid en inclusiviteit waarborgen.

3.         Garandeer bij iedere besluitvorming dat de dynamiek die diversiteit kan opleveren expliciet aan de orde komt.

4.         Stel minimum eisen voor diversiteit voor alle onderdelen en garandeer een goede spreiding in diversiteit op kandidatenlijsten en in besturen en commissies door het invoeren van quota. Beperk het aantal termijnen van volksvertegenwoordigers, partijbestuurders en commissieleden.

Meer Toekomst met Meer GroenLinks

Wij verwachten van het partijbestuur dat het op de drie hiervoor genoemde onderwerpen concrete stappen zet. Wij raden het partijbestuur sterk aan voor de uitwerking van onze voorstellen te rade te gaan bij actieve leden, die betrokken zijn bij deze drie onderwerpen.

Wij denken dat er Meer Toekomst is met Meer GroenLinks. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht hebben we geen tijd te verliezen. Als betrokken GroenLinksers willen wij graag vooruit, zodat al onze energie weer gestoken kan worden in de strijd voor een rechtvaardigere wereld. Wij willen graag onderdeel zijn van de oplossing. We willen aan de slag om GroenLinks daadkrachtiger, democratischer en diverser te maken.

Practice what you preach. Het is tijd voor Úchte verandering!