Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: juni 2001

Dinsdag 26 juni 2001

We beginnen met een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamerfractie in de Willem Dreeskamer van het Tweede Kamergebouw. Onderwerp: de toestemmingswet van het huwelijk tussen Willem Alexander en Maxima. Rosenmöller zal namens de fracties het woord voeren. Hij zet de hoofdlijnen uiteen van het betoog dat hij denkt te gaan houden. Het is een evenwichtig verhaal, waarin de verschillende opvattingen die binnen de fracties leven aan bod komen. Alle kamerleden vinden de monarchie een overleefde staatsvorm, maar een deel vindt dat bij een toestemmingswet dat niet moet leiden tot een tegenstem. Anderen willen niet meewerken aan deze continuering van de monarchie. En dan zijn er nog enkelen die juist de verbintenis met een telg van deze ‘foute’ familie Zorreguieta als doorslaggevende reden zien om tegen te stemmen.

Daarna gaan de fracties uiteen om zich ieder aan de eigen fractievergadering te wijden. Wij hebben het onder andere over de burgemeestersbenoemingswet en de referendumwet, die volgende week worden behandeld. Beide wetten zitten in mijn ‘portefeuille’. De hoofdlijnen van mijn inbreng heb ik op papier gezet en worden door de fractie gedeeld. De wet die de procedure voor de benoeming van burgemeesters moet wijzigen belooft spanning op te leveren, omdat CDA en VVD dreigen tegen te stemmen. En deze twee conservatieve partijen hebben een meerderheid in de Eerste Kamer. De wet is overigens wel een lelijk eendje, een typisch compromis van Paarse achterkamertjespolitiek. De positie van de gemeenteraad wordt iets sterker, maar kan nog steeds niet zelf de burgemeester kiezen, waar GroenLinks voorstander van is. Daarnaast maakt de wet het mogelijk dat de gemeenteraad besluit een raadplegend referendum te houden over de twee beste kandidaten. Omdat een burgemeester vooral coördinator moet zijn en geen politieke verantwoordelijkheden moet dragen, zie ik niet in waar zo’n referendumcampagne over moet gaan. Het gevaar is groot dat de kandidaten allerlei beloftes gaan doen, die zij niet waar kunnen maken, omdat de gemeenteraad daar over gaat en niet de burgemeester. De referendumwet is een herhalingsoefening van de wet die sneuvelde in de ‘Nacht van Wiegel’. Na het Paarse lijmakkoord is deze opnieuw, ongewijzigd ingediend. Een unicum in de parlementaire geschiedenis van Nederland. De wet moest een van de parels van D66 zijn, maar er worden zoveel barricades opgeworpen eer zo’n referendum gehouden kan worden en ook nog een geldige uitslag kent, dat het ergste gevreesd moet worden.

’s Middags een debat met minister van Boxtel over een uitbreiding van de Wet Inburgering. ‘Geestelijke bedienaren’ (lees imams) die hier tijdelijk verblijven worden ook onder werking van deze wet gebracht: zij moeten een speciale inburgeringscursus volgen die hen de normen en waarden van onze maatschappij moet bijbrengen, waardoor zij hun werk beter kunnen doen en zo bijdragen aan integratie van minderheden. Uiteraard komt in het debat ook de kwestie van de homohaat aan de orde die door toedoen van uitspraken van een fundamentalistische imam uit Rotterdam middelpunt van publiek debat is geworden. Opvallend is dat de VVD niet meedoet en het CDA zich beperkt tot enkele technische details. Tussen D66, PvdA en GroenLinks en de minister is weinig verschil van mening over het ridicule van ’s mans opvattingen, de positieve effecten die het debat ook heeft opgeleverd, het gevaar van overschatting van de positie van imams en het feit dat de islamgemeenschap in Nederland gelukkig zeer pluriform is samengesteld. Zie voor mijn bijdrage: Inburgering en imams.

Daarna naar de commissie van de Verenigde Vergadering inzake de toestemmingswet van Het Huwelijk. Kok heeft de vragen van de commissieleden beantwoord. Weliswaar op de hem bekende zuinige manier. Zo eigert hij nog veel woorden vuil te maken aan het adres van pa Zorreguieta en verwijst naar het rapport van professor Baud waar alles in zou staan. Maar goed, volgende week moet in de Ridderzaal maar het debat worden gevoerd. Sommige commissieleden dringen nog eens aan op de bijzondere positie die de commissieleden toch hebben als het gaat om de verdeling van de zitplaatsen. Niet alleen bij het debat, maar ook bij het huwelijk zelf. De valse glans van de monarchie maakt onvermoede krachten in mensen los… 

Dinsdag 19 juni 2001

Zoals meestal eerst een fractievergadering. Speciaal punt: discussie over het een wetsvoorstel om gebruik van DNA als bewijsmateriaal bij het oplossen van misdaden ook mogelijk te maken voor overtredingen waar een maximale straf van 4 jaar op staat; nu ligt de grens bij 8 jaar. Femke Halsema, GroenLinks Tweedekamerlid is aanwezig, omdat die fractie tegen heeft gestemd en onze woordvoerster, Diana de Wolff, graag discussie wil over de voors en tegens. Nieuwe technieken bij het vinden van de schuldige(n) kunnen nodig zijn, maar de vraag is hoe ver dat moet gaan. Nu kan DNA al gebruikt worden bij misdrijven die de integriteit van iemand aantasten (geweld, verkrachting). Maar om nu bij alle inbraken te speuren naar haren en huidschilfers? Er is onzekerheid of DNA-materiaal ook echt vernietigd wordt van onschuldig gebleken verdachten. Bovendien is er bezorgdheid over de glijdende schaal: databanken met DNA-materiaal van een groeiende groep mensen waar steeds meer eigenschappen uit gepeurd kan worden en die bovendien uitgewisseld gaat worden met andere Euopese landen die het minder nauw nemen met de privacy. Ook onze fractie blijkt zeer kritisch te zijn en tot tegenstemmen geneigd.

Sam Pormes wordt vandaag geïnstalleerd. Hij heeft een traditionele Molukse sjerp om die bij officiële gelegenheden wordt gedragen. De installatie is een korte, formele procedure, die wordt gadegeslagen door een fors aantal familieleden van Sam. Daarna het handen schudden, waarbij minister Pronk ook aanschuift die in de senaat is om de afvalwet te verdedigen.

Commissie Binnenlandse Zaken. De VVD en CDA blijken nog een serie schriftelijke vragen te hebben bedacht n.a.v. de notitie van de regering over de positie van de Eerste Kamer. Zo kan het debat weer een paar maanden door worden geschoven. De SP is afwezig, zoals ze tot nu toe steeds afwezig is bij dit onderwerp. Daarna de verzoekschriftencommissie. Mensen die zich tekort gedaan voelen kunnen deze commissie een brief schrijven. De verantwoordelijk minister reageert na ambtelijke onderzoek op de brief, waarna de commissie een advies aan de minister richt om het verzoek wel, niet of deels te honoreren. Praktisch alle verzoeken betreffen belastingkwesties, waarbij soms de meest schrikbarende of zielige gevallen aan de orde komen. Meestal komt de commissie tot de conclusie dat de belastingdienst correct heeft gehandeld, maar soms adviseert de commissie tot een soepelere afhandeling of -hoogst zelden - geeft de commissie de briefschrijver gelijk. Het zijn vaak moeilijke gevallen, waarbij je in eerste instantie de neiging hebt om voor de gedupeerde te kiezen. Maar vaak blijkt de vork toch net iets anders in de steel te zitten. zoals mensen die wel protesteren tegen een hoge aanslag, maar weigeren om kwijtschelding te vragen. De reden? Dan komt hun hele financiële huishouding op tafel en blijkt dat er bijv. inkomsten zijn verzwegen.

De volgende vergadering dient zich aan: de werkgroep van GroenLinks die zich bezig houdt met de bestuurlijke (her)inrichting van Nederland. Een geanimeerde discussie ontwikkelt zich. Moeten de twaalf provincies opgaan in vijf landsdelen, met als logisch gevolg dat ook gemeenten dan samengevoegd zullen gaan worden om zo de van alle kanten gevoelde druk tot schaalvergroting te volgen? Of is het juist nodig om tot meer provincies te komen: stedelijke gebieden tot provincies te verheffen om zo een eind te maken aan allerlei onduidelijke overlegsituaties tussen wethouders en burgemeesters? Bij GroenLinks is het niet anders dan elders: we komen er niet uit. Er komt een nieuw stuk en na de vakantie praten we verder.

Dinsdag 12 juni 2001

Deze fractievergadering wordt opgesierd met appelgebak vanwege het vertrek van Tom Pitstra naar 'de overzijde', het in de senaat populaire synoniem voor de Tweede Kamer. Tom verlaat om 10 uur de vergadering om aan te schuiven bij Rosenmöller c.s. Sam Pormes volgt hem op en is aanwezig. Interessante man zoals uit het voorstelrondje blijkt. Al dertig jaar actief in de linker vleugel van de Molukse gemeenschap, gemeenteraadslid in Assen en druk bezig in de ontwikkelingssamenwerking.

We praten wat over de storm die het verhaal in de NRC over het functioneren van de Eerste Kamer heeft doen oplaaien. Enerzijds verkeert GroenLinks in een geriefelijke positie. Alle soorten van kritiek en deprimerende opmerkingen over de senaat zijn niet alleen bekend. Ze voeden ook ons standpunt dat de Eerste Kamer beter opgeheven kan worden. Om dat voorstel beter onderbouwd over het voetlicht te brengen zal ik voor volgende week een notitie verzorgen die in fragmenten verdeeld al enige tijd een sluimerend bestaan op de harde schijf van mijn computer leidt.

De plenaire vergadering kent slechts een onderwerpvoor discussie: de pensioenen en wachtgeldregelingen voor politieke ambtsdragers (ministers, Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden). Alleen CDA, PvdA en GroenLinks doen mee aan het debat. Hoofdpunt van onze kritiek is dat de oorspronkelijke bedoeling van de wet was om te gunstige pensioenregelingen voor deze groep van politici te elimineren, maar dat door amendementen van de Tweede Kamer dit deels is teruggedraaid.

(Zie verder: politici en pensioenen.)

Verder de vergaderingen van de commissies Binnenlandse Zaken en Toestemmingswet huwelijkWillem-Alexander met Máxima Zorreguieta bijgewoond. De laatste commissie is een gemengde van Eerste en Tweede Kamer die de toestemmingswet voorbereidt. Als een troonpretendent -en dat is Willem Alexander - zijn status als troonopvolger wil behouden, moet zijn huwelijk door de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal worden goedgekeurd. Die wet gaat dus niet over het huwelijk-op-zich, wat veel mensen wel denken. Willem Alexander kan trouwen met wie hij wil, maar als hij de toon wil bestijgen hebben beide kamers ook een vinger in de pap . GroenLinks zit deze keer, in tegenstelling tot de vorige twee prinselijke huwelijken, wel in de commissie die de wet voorbereidt. Immers, niet ontkend kan worden dat dit huwelijk gebukt gaat onder enige staatkundige relevantie. Alle fracties hebben hun huiswerk gedaan en 'inbreng geleverd' zoals het zo mooi heet. Even komt nog ter discussie of er naar gestreefd moet worden om het als commissie eens te worden over de tekst van elke vraag, maar daar wordt snel van afgestapt. Met name onze inbreng kent een aantal vragen die onwelkom zijn voor enkele andere fracties. Maar tsja, dat heb je nu eenmaal in een democratie. Daarom zal, anders dan de vorige keren, het verslag van de inbreng bestaan uit een opsomming van alle gestelde vragen. Wij hebben vragen gesteld over een waaier van onderwerpen. Zoals het Nederlanderschap en de inburgering van Maxima, de demonstratievrijheid in Amsterdam en de vader van Maxima. Na afloop praat ik met Femke Halsema, die er namen de Tweede Kamerfractie in zit, wat na over het huwelijk, GroenLinks en de relatie tussen deze twee zo verschillende grootheden.

(Zie voor de inbreng van GroenLinks: Toestemmingswet Willem Alexander.)

Dinsdag 5 juni 2001

De Kamer heeft een vrije dag om bij te komen van het artikel in NRC Magazine van zaterdag 1 juni jl. waarin vele senatoren kritiek op de functie en het bestaansrecht van de Eerste Kamer spuien.